Regulamin serwisu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania rekomendacyjnego serwisu internetowego Clockwork funkcjonującego pod adresem https://www.rekomendacje.cwork.pl/oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych w jego ramach jest bezpłatne.

§2. Definicje

 1. Operator – właścicielem Serwisu oraz usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest Clockwork Recruitment sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Krakowie - ul. Kamienna 19B/2, 31-131 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000538070, posiadająca NIP 6762483342, REGON 36051166400000. W celu skontaktowania się z Operatorem należy wysłać maila pod adres e-mail: na adres info@rekomendace.cwork.pl.
 2. Serwis – serwis internetowy Clockwork prowadzony pod domeną http://www.cwork.pl oraz subdomenach, poprzez który świadczone są przez Operatora usługi opisane w Regulaminie.
 3. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych za pomocą Serwisu.
 4. Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, do których dostęp wymaga logowania.
 5. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach Serwisu informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, odnoszące się do Użytkowników Serwisu i Osób Poleconych przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, oraz w innych celach wskazanych w zgodzie Użytkownika.
 6. Osoba Polecana – osoba, niebędąca pracownikiem Operatora i której Dane Osobowe zostały udostępnione przez Użytkownika Serwisu Operatorowi w celu dokonania Rekomendacji.
 7. Rekomendacja – polecenie przez Użytkownika nowego pracownika (Osoby Polecanej) Operatorowi na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługi – wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu wykonywane w ramach umowy (w ramach Serwisu).
 9. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora.

§3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome lub inne, w zaktualizowanej wersji,  obsługującej szyfrowane połączenia SSL i umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki cookies,  
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e -mail),
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu 

 1. W ramach Serwisu Operator umożliwia dokonywanie Rekomendacji. 
 2. Rejestracji w Serwisie może dokonać wyłącznie pracownik zarejestrowany w bazie Operatora Serwisu, który otrzymał imienne zaproszenie wraz z linkiem do aktywowania Konta Użytkownika w Serwisie. 
 3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie należy przejść następujące kroki we wskazanej kolejności: 
  1. nacisnąć przycisk „Aktywuj konto – utwórz hasło” oraz zalogować się klikając „Tutaj”, 
  2. utworzyć nowe hasło, następnie je powtórzyć 
  3. zapoznać się z Regulaminem oraz dokonać jego akceptacji oznaczając checkbox, 
  4. kliknąć „Zatwierdź”. 
 4. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się na swoje Konto Użytkownika klikając „Zaloguj”, a następnie wpisując swój login i hasło i ponownie klikając przycisk „Zaloguj”. 
 5. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może dokonać Rekomendacji. 

§5. Zasady dokonywania Rekomendacji

 1. Skuteczna Rekomendacja obejmuje wyłącznie polecenie osób, których Dane Osobowe nie znajdowały się uprzednio bazie danych Operatora, nie były przez niego zatrudnione i które spełniają łącznie następujące kryteria: swobodna komunikacja w języku angielskim lub norweskim, min. 3 lata doświadczenia w wybranym zawodzie, posiadanie referencji.
 2. W celu dokonania Rekomendacji należy wybrać przycisk „Rekomenduj pracownika” lub wprowadzić wymagane dane Osoby Polecanej wypełniając formularz znajdujący się pod adresem https://www.rekomendacje.cwork.pl/recomend/, a następnie kliknąć przycisk „Zatwierdź”.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje wraz z zatwierdzeniem Rekomendacji przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie usługi natychmiast po otrzymaniu przez Operatora dyspozycji, co wiąże się z utratą przez Użytkownika, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawa odstąpienia od umowy po dokonaniu Rekomendacji.
 4. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wiadomość e-mail, którą Operator wysyła do Użytkownika i Osoby Polecanej, co stanowi jednocześnie potwierdzenie otrzymania Rekomendacji.
 5. Użytkownik może dokonać dowolnej ilości Rekomendacji.
 6. Operator dokona procesu kwalifikacji Osoby Polecanej, a postęp tego procesu oznaczy odpowiednim statusem.
 7. Użytkownik może w każdej  chwili możesz sprawdzić status Rekomendacji po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownika. Rekomendacja może posiadać status: [W trakcie rekrutacji], [Zatrudniony], [Nieaktywny], [Były pracownik].
 8. Jeśli Osoba Polecona przejdzie pozytywnie proces kwalifikacji, zostanie zatrudniona przez Operatora i przepracuje 3 pełne miesiące kalendarzowe, Użytkownik otrzyma prawo do premii rekomendacyjnej.
 9. Wysokość premii wynosi 2.000 NOK (dwa tysiące koron norweskich) brutto i zostanie ona wypłacona na rachunek bankowy Użytkownika, którego numer znajduje się w dokumentacji Operatora.
 10. W przypadku zmiany numeru rachunku do wypłaty premii Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym Operatora na adres info@rekomendace.cwork.pl pod rygorem wypłaty na dotychczasowy numer, lub utraty prawa do premii.
 11. O skutecznym nabyciu prawa do premii Operator poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w procesie rejestracji.
 12. Użytkownik może sprawdzić status płatności na Koncie Użytkownika. Płatność może posiadać status: [Oczekuje], [Wypłacono], [Odrzucono].

§ 6. Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownicy Serwisu odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa oraz za szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w poufności swojego loginu i hasła do Konta Użytkownika i jest odpowiedziany za ich utratę lub ujawnienie osobom nieuprawnionym.

§7. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora. 
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: info@rekomendace.cwork.pl lub listownie na adres siedziby Operatora. 
 3. Składając reklamację Użytkownik powinien powołać się na imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny. 
 4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Operatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 
 6. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie. 
 7. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane. 
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy). 
 9. Użytkownicy Serwisu będący konsumentami mają możliwość skorzystania z serwisu rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution) znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§8. Zmiany regulaminu i rozwiązanie umowy

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Zmiany, które wejdą w życie nie dotyczą Rekomendacji, które zostały dokonane przed zmianą Regulaminu. Do Rekomendacji tych, a także do wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 4. Umowa ma charakter ciągły i zawierana jest na czas nieokreślony, każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Spółka. Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych poprzez Serwis. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych wskazanych przez Spółkę jest obowiązkowe.
 2. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne służące zabezpieczeniu danych osobowych oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.
 3. Dane Osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin sporządzono w języku polskim, a prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych z jego stosowania właściwym jest prawo polskie.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie mówią inaczej, dla wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 6. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Użytkownikowi pod adresem http: https://www.rekomendacje.cwork.pl/regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usług, w taki sposób, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2) ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

 

Niniejszym informuje się klienta – konsumenta iż:

 1. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w przypadku serwisu Clockwork jest to Użytkownik Serwisu;
 2. w wyniku zawarcia umowy konsument dokonuje Rekomendacji;
 3. Operator kontaktuje się z konsumentem za pomocą środków porozumiewania się na odległość, drogą mailową info@rekomendace.cwork.pl;
 4. Operatorem jest Clockwork Recruitment sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Krakowie - ul. Kamienna 19B/2, 31-131 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejomnowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000538070, posiadająca NIP 6762483342, REGON 36051166400000, e-mail info@rekomendace.cwork.pl;
 5. korzystanie z serwisu https://www.rekomendacje.cwork.pl/nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, ponad normalne koszty konsumenta związane z korzystaniem z dostępu do sieci Internet;
 6. realizacja Rekomendacji rozumiana jako przystąpienie do procesu kwalifikacji Osoby Polecanej nastąpi niezwłocznie po dokonaniu Rekomendacji przez Użytkownika Serwisu;
 7. w związku ze zgodą konsumenta na natychmiastową realizację zamówienia wyrażoną poprzez akceptację Regulaminu Serwisu (§5 pkt 3) konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po dokonaniu Rekomendacji;
 8. konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z  nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora;
 9. reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. żądanie reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację;
 10. sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych i poinformuje konsumenta o wyniku reklamacji;
 11. umowa ma charakter ciągły i zawierana jest na czas nieokreślony;
 12. użytkownik może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;
 13. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez skorzystanie z pomocy Rzecznika Praw Konsumenta, a także z serwisu  rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution) znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.